Çalışma Alanlarımız

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kafadar & Yuvalı, alanında uzmanlaşmış kadrosuyla ulusal ve uluslararası birçok şirkete gündelik faaliyetlerinde gereksinim duydukları hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Ofisimiz, şirket kurulumu ve tescilinden başlayarak, şirketin ticari faaliyeti kapsamında sermaye finansmanı, hisse devri, ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımı, tür değişimi, şirketin tasfiyesi, yönetim kurulu karar taslakları hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması, çeşitli lisans, izin ve ruhsatların alınması gibi şirketlerin günlük faaliyetlerini yürütmeleri için gereken işlemlerde destek sağlamakta, her tür sözleşmeye yönelik hukuki görüş vermekte ve müvekkillerimizin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları her türlü sıra dışı hukuki sorunun üstesinden gelmelerine destek sağlamaktadır.

Ayrıca, müvekkillerimiz olan ulusal ve uluslararası şirketlere devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yine ticari şirketlerin işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan işe alma, işten çıkarma, kurumsal yeniden yapılanma ve toplu sözleşme müzakereleri gibi iş hukuku ile bağlantılı konularda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimizin yabancı uyruklu personel çalıştırma izinlerinin alınması işlemlerine ve işçilerin yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü sorunlarının çözümünde de yardımcı olmaktayız.

Sözleşmeler Hukuku

Kafadar & Yuvalı; tüzel veya gerçek kişilerin taraf olarak iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi,  karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle beraber, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi süreçlerinde müvekkillerinin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Fikrî Mülkiyet Hukuku

Kafadar & Yuvalı; Patent Enstitüleri nezdinde, fikri mülkiyet haklarının marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif haklarının korunması gibi her türlü yansıması hususunda ulusal ve uluslararası müvekkillerine hizmet sunar.

Fikri mülkiyet haklarının tesis edilmesi ve korunması ile ilgili tescil, adli takibat, dava takibi gibi işlemler de dahil olmak üzere her türlü hizmeti sunmaktayız. Bu alandaki hizmetlerimiz, marka ve tasarım hukuku alanında her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler hizmetlerin yürütülmesini kapsamaktadır. Müvekkillerimizi ilk derece hukuk, ceza ve idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkemeler önünde, Türk Patent Enstitüsü, gümrükler ve alan adı otoriteleri gibi idari kurumlar nezdinde temsil etmekteyiz. Mahkemeler nezdinde düzenli olarak hükümsüzlük, terkin ve iptal davaları, tanınmış marka koruması, iltibas ve haksız rekabet ve gümrüklerde durdurma ve el koyma başvuruları ile ceza ve hukuk davaları yoluyla arama ve el koyma başvuruları yapmakta ve takip etmekteyiz.

Ayrıca, Fikri ve Sanat Eserleri hukukundan kaynaklanan alanlarda da hizmet sunmaktayız. Telif Hakları alanında; çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi, telif hakkına konu eserlerin işletmesi, lisans, temlik, kullanma ve yararlanma sözleşmeleri, idame ve geliştirme ve dışarıya verme sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi kapsamında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Rekabet Hukuku

Kafadar & Yuvalı; rekabete aykırı davranışlar ve kartel olunması halinde hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmanlık, şikâyet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler ve muafiyetler alınması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun değişken alanlarında hizmet vermektedir. Müvekkillerimizi Rekabet Kurulu nezdindeki işlemler ve kararlara karşı hukuki süreçlerde temsil etmekteyiz. Rekabet hukukunun geniş ve disiplinler arası yapısı itibariyle hukuki sorunların doğru tespit edilmesi ve etkin çözümlerin sağlanması için gerekli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kafadar & Yuvalı; iş hukukunun her alanında, özellikle de iş sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları, yabancı çalışanların mevzuattan kaynaklanan sorunları konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İş güvencesi ve fesih hususlarında görüş vermekte, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İşveren şirketlere hizmet verdiğimiz gibi işçileri her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde temsil etmekte ve savunmaktayız. İşçilerin mevzuattan kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi konularını da içine alan geniş bir yelpazede müvekkillerimize iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktayız.

Basın ve Medya Hukuku

Kafadar & Yuvalı; medya hukuku ile ilgili sponsor sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri dahil olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibinin gerçekleştirilmesi ve bu alanlarda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Medya organları kanalıyla yapılan her türlü kişilik haklarını zedeleyici yayına karşı hukuki hakların kullanılması bağlamında gerek tazminat hukuku gerek tekzip başvuruları gerekse de erişimlerin engellenmesi açısından uğranılan zararların tazmininin sağlanmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi ile suç unsuru barındıran fiillere karşı ceza hukukunun harekete geçirilmesi gibi birçok alanda müvekkillerinin hukuki menfaatlerini koruma altına almak için gereken her türlü hukuki danışmanlık ve işlemlerin takibi konularında uzmanlıkla hizmet vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Kafadar & Yuvalı; Türk Hukuk mevzuatında son yıllarda özellikle yapılan değişikliklerle önemi artan Tüketici Hukuku açısından hem tüketicilerin hem de tüketicilere hizmet verenlerin yaşadığı hukuki sorunlarda danışmanlık ve temsil faaliyeti sağlamaktadır.

Tüketicilerin ve tüketicilere hizmet veren kişilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamakta ve Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde dava ve başvuru süreçlerinin başlatılması ve başlamış dava ve başvuruların takibi süreçlerini yürütmekteyiz.

Ceza Hukuku

Kafadar & Yuvalı; Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi, istinaf ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. Bunların yanında Ceza Hukukuna ilişkin her türlü konuda da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İdare ve Vergi Hukuku

Kafadar & Yuvalı; gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybına uğramaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktadır.

Müvekkillerimize hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü konularından hizmet sunmaktayız.

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

Dernekler Hukuku

Kafadar & Yuvalı; derneklerin kurulumu ve tescili aşamasından başlayarak derneklerin günlük faaliyet alanında karşılaştığı tüm hukuki sorunlar konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dernek faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izin süreçlerinde, yöneticiler hakkında açılacak davalarda, derneklerin denetlenmesinde, derneğe karşı açılacak davalarda, derneğin yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanmasında, dernekler masasına yapılacak yazışmalarda, itirazlarda, dernek üyelerinin aidatlarının tahsilinde ve derneğin sona erdirilmesi konularının tümünde derneklere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Gayrimenkul Hukuku

Kafadar & Yuvalı; gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerinin tümünde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Ayrıca; inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin tanzimi, kira bedeli tespiti ve uyarlaması davalarının açılması ve yürütülmesi, kira alacağının tahsili ve taşınmazın tahliyesi süreçlerinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Kafadar & Yuvalı; hukuki ilişkiden meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine tecrübeli icra departmanı ile hukuki danışmanlık temsil hizmeti sunar.

Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sunmaktayız.